Algemene voorwaarden 3DPrinting.nl

Algemene voorwaarden 3DPrinting.nl

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 3dprinting.nl, hierna te noemen: “3dprinting.nl”, en de Opdrachtgever waarop 3dprinting.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 3dprinting.nl, voor de uitvoering waarvan door 3dprinting.nl derden dienen te worden betrokken.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 3dprinting.nl en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5. Indien 3dprinting.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 3dprinting.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomst
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van 3dprinting.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. 3dprinting.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten en kleuren dienen slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend.

2.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 3dprinting.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 3dprinting.nl anders aangeeft.

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht 3dprinting.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft 3dprinting.nl het recht haar prijzen dienaangaande aan te passen.

2.8. 3dprinting.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2.9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3. Levering
3.1. Levering geschiedt af bedrijf van 3dprinting.nl. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is 3dprinting.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

3.2. 3dprinting.nl verzekert op verzoek en voor rekening van de afnemers de afgezonden goederen tegen het normale transportrisico. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor schade die door, bij, of in verband met het transport van de goederen, ongeacht op welke wijze en door wiens toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. Hetzelfde geldt met betrekking tot elke schade, geen enkele uitgezonderd, die wordt geleden, doordat om welke redenen en door wiens toedoen dan ook, de transportverzekering niet tot volle dekking leidt. Ook vrijwaart de Opdrachtgever 3dprinting.nl voor alle te dezer zake door derden gemaakte afspraken.

4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3dprinting.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 3dprinting.nl worden verstrekt.

4.2. Indien 3dprinting.nl goederen moet vervaardigen of heeft vervaardigd op basis van ideeën, ontwerpen, tekeningen, animaties, modellen, producten, etc. afkomstig van Opdrachtgever, dan garandeert de Opdrachtgever dat door de vervaardiging van die goederen geen inbreuk wordt gemaakt op octrooi(en), merkengebruiksrecht(en), handelsmodel(len) of enig ander recht van derden en zij vrijwaart 3dprinting.nl in en buiten rechte volledig voor elke jegens 3dprinting.nl te maken aanspraak.

4.3. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de vervaardiging en/of levering van goederen bezwaar maakt, dan is 3dprinting.nl gerechtigd om terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten van de Opdrachtgever te verlangen, onverminderd de aanspraken Van 3dprinting.nl op schadevergoeding jegens de Opdrachtgever en zonder dat 3dprinting.nl tot enige schadevergoeding jegens haar is gehouden.

4.4. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontwerp, de deugdelijkheid en de gekozen grondstoffen/materialen van het product.

5. Wijzigingen
5.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de Opdrachtgever, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.

5.2. Indien 3dprinting.nl, ten gevolge van omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is 3dprinting.nl gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1. 3dprinting.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:

– de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst 3dprinting.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

– de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 3dprinting.nl kan worden gevergd.

– de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Opdrachtgever.

6.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 3dprinting.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 3dprinting.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 3dprinting.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Overmacht
7.1. 3dprinting.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige of niet deugdelijke levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor 3dprinting.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

7.3. 3dprinting.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4. Voor zoveel 3dprinting.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 3dprinting.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Betaling en incassokosten
8.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door 3dprinting.nl aan te geven wijze. 3dprinting.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.

8.2. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van 3dprinting.nl of op een door 3dprinting.nl aan te wijzen rekening.

8.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.

8.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 3dprinting.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het door in het kader van de overeenkomst 3dprinting.nl geleverde blijft eigendom van 3dprinting.nl totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met 3dprinting.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2. Het door 3dprinting.nl geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 3dprinting.nl veilig te stellen.

9.4. Voor het geval 3dprinting.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 3dprinting.nl en door 3dprinting.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 3dprinting.nl zich bevinden en deze terug te nemen.

10. Garantie
10.1. Indien zich een gebrek voordoet bij een door 3dprinting.nl geproduceerd product, dient de Opdrachtgever dit uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking dit ter kennis te brengen van 3dprinting.nl. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.2. Ondeugdelijke producten worden door 3dprinting.nl binnen eerder bedoelde garantieperiode kosteloos door nieuwe vervangen doch niet gemonteerd, zulks na toezending van de ondeugdelijke delen. Deze bepaling geldt niet indien de afnemer het materiaal ter beschikking heeft gesteld of indien het materiaal specifiek door de afnemer is voorgeschreven

10.3. Ingeval van materiaalgebreken worden de betreffende goederen hersteld dan wel door nieuwe vervangen nadat de betreffende goederen op diens verzoek aan 3dprinting.nl zijn geretourneerd.

10.4. Producten die door nieuwe worden vervangen worden daardoor eigendom van 3dprinting.nl.

10.5. De deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door 3dprinting.nl gefabriceerde producten, worden door 3dprinting.nl niet gegarandeerd.

10.6. 3dprinting.nl verleend geen garantie op materialen en grondstoffen. Garanties en specificaties van leveranciers van grondstoffen en materialen dienen slechts ter indicatie. 3dprinting.nl staat niet in voor de geschiktheid van de door haar geproduceerde producten.

10.7. Uitgesloten is de garantie ten aanzien van gebreken welke een gevolg zijn van onoordeelkundig gebruikt c.q. montage en/of welke een gevolg zijn van het opvolgen door 3dprinting.nl van overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de toegepaste materialen. Er wordt geen garantie gegeven op producten die vervormd zijn, uit de maat geraakt zijn of op andere wijze buiten de specificaties zijn gevallen ten gevolge van veroudering, verwarming, vochtopname of andere externe oorzaken welke kunnen optreden tijdens transport, opslag of gebruik van de betrokken producten.

10.8. 3dprinting.nl is niet tot enigerlei verdere verplichtingen of schadevergoedingen gehouden terwijl de Opdrachtgever de leverancier ter zake van claims van derden vrijwaart. Ontbinding van de overeenkomst op grond van bedoelde gebreken is uitgesloten.

10.9. De garantieverplichtingen als hiervoor vermeld gelden niet indien de Opdrachtgever in gebreke is aan enige verplichting uit de overeenkomst of uit andere tussen partijen bestaande overeenkomsten te voldoen.

10.10. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij 3dprinting.nl opdracht gegeven heeft.

10.11. Alle vorderingen en verweren jegens 3dprinting.nl en de door 3dprinting.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden vervallen zes maanden na levering.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Indien 3dprinting.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. 3dprinting.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 3dprinting.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3. Indien 3dprinting.nl aan de Opdrachtgever advies verstrekt, dan is 3dprinting.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuist gegeven adviezen.

11.4. Indien 3dprinting.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 3dprinting.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5. 3dprinting.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 3dprinting.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 3dprinting.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3dprinting.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 3dprinting.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12. Vrijwaring
12.1. De Opdrachtgever vrijwaart 3dprinting.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 3dprinting.nl toerekenbaar is. Indien 3dprinting.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden 3dprinting.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 3dprinting.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 3dprinting.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

13. Intellectuele eigendom
13.1. 3dprinting.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 3dprinting.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 3dprinting.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2. De rechter in de vestigingsplaats van 3dprinting.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 3dprinting.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

De partner voor professioneel 3D printen

We print for

REFERENTIES

Reference 3DPRINTING.nl - Ahold Delhaize heeft gebruik gemaakt van onze printservice
Reference 3DPRINTING.nl - EventRent
Reference 3DPRINTING.nl - FEADSHIP Royal Dutch Shipyards - 3D printing van schaalmodelen
Reference 3DPRINTING.nl - HEMA
Reference 3DPRINTING.nl - Mimaki printservice
Reference 3DPRINTING.nl - Nike
Reference 3DPRINTING.nl - Salto printte via onze printservice 3d oplossingen
Reference 3DPRINTING.nl - Royal IHC heeft via onze printservice 3D geprintte awards
Reference 3DPRINTING.nl - Wieden + Kennedy
Reference 3DPRINTING.nl - XXS Amsterdam

Voor de bovenstaande bedrijven / merken heeft 3DPRINTING.nl 3D prints gemaakt en geleverd.
Tevens hebben wij hen geadviseerd op het gebied van materiaal en toepassing van Additive Manufacturing.